Městská knihovna Havířov

Regionální funkce jsou financovány z rozpočtu Moravskoslezského kraje na základě smlouvy o poskytování dotace.

Regionální funkce

Městská knihovna Havířov byla na základě Zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), a zásad zajištění výkonu regionálních funkcí v Moravskoslezském kraji, schválených usnesením Zastupitelstva Moravskoslezského kraje dne 29. 9. 2005, pověřena Moravskoslezskou vědeckou knihovnou v Ostravě výkonem regionálních funkcí (RF) pro knihovny v Bohumíně a Orlové, a to s účinností od 1. ledna 2006. Struktura a rozsah výkonu regionálních funkcí se řídí Knihovním zákonem a Metodickým pokynem MK ČR.

Regionální funkce mají za úkol zajistit kvalitní rozvoj a všeobecnou dostupnost knihovnických a informačních služeb široké veřejnosti. Vyrovnávají rozdíly v úrovni služeb nabízených malými a velkými knihovnami poskytováním odborných služeb základním knihovnám, které jim zajistí srovnatelné podmínky. Zajišťují kontinuitu veřejných a knihovnických informačních služeb v návaznosti na informační potřeby uživatelů. Efektivně využívají veřejné finanční prostředky na nákup knihovního fondu. Financování regionálních funkcí knihoven je dle knihovního zákona povinností jednotlivých krajů.

Základní knihovna je vymezena § 12 Knihovního zákona a je zapsána v evidenci Ministerstva kultury ČR. Je zřízená obcí nebo jiným subjektem. Poskytuje veřejné knihovnické a informační služby.

Výčet regionálních funkcí

 • 1. Poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy, plány, rozbory

  a) poskytování odborných rad, konzultací a referencí k aktuálním otázkám knihovnické a informační činnosti
  b) metodické návštěvy – minimálně 2 návštěvy v každé obsluhované knihovně
  c) praktická pomoc při řešení odborných problémů obsluhovaných knihoven

 • 2. Statistika knihovnických činností

  a) sběr dat a včasné shromáždění úplných statistických údajů o činnosti základních knihoven provozovaných obcí
  b) kontrola dat, zpracování údajů a jejich včasné odeslání
  c) využívání výsledků statistiky knihovnických činností

 • 3. Vzdělávání knihovníků, semináře, porady

  Vzdělávání knihovníků (semináře, porady aj.) zajišťující nabídku odborného vzdělávání (bez ohledu na místo vzdělávání), nabídneme obsluhovaným knihovnám vzdělávání v rozsahu 12 vyučovacích hodin ročně.

 • 4. Tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce

  a) zajištění kvalitních, aktuálních a odborně zpracovaných knihovních fondů
  b) akvizice, katalogizace a technická úprava výměnného fondu (katalogizační lístky, úprava knih – balení, čárový kód, značení)
  c) tvorba souborů, jejich distribuce do knihoven, evidence pohybu výměnného fondu
  d) soubory budou distribuovány 2x ročně s výpůjční dobou na 1 rok
  e) průměrný počet knih ve výměnném souboru cca 60 knihovních jednotek

 • 5. Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů

  Konzultační pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů v obsluhovaných knihovnách - v pobočkách MěK Havířov, K3 Bohumín - knihovna, MěK Orlová - dle plánu revizí jednotlivých knihoven.

 • 6. Servis automatizovaného knihovního systému (AKS)

  Zajištění servisních služeb AKS pouze v částech, které jsou využívány k plnění regionálních funkcí v obsluhovaných knihovnách.

Pověřená knihovna

Městská knihovna Havířov,
Svornosti 86/2, budova G
736 01 Havířov-Město

 • Metodik: Ing. Hana Klemšová

 • 597 317 205 nebo 724 772 245

 • hana.klemsova@knih-havirov.cz

Obsluhované knihovny

Městská knihovna Havířov
Svornosti 86/2, budova G
736 01 Havířov-Město
ředitelka: Ing. Dagmar Čuntová 
https://knihovnahavirov.cz

K3 Bohumín, středisko KNIHOVNA
Vrchlického 262
735 81 Bohumín
ředitel: Mgr. Karel Balcar 
https://www.k3bohumin.cz/cz/knihovna/

Městská knihovna Orlová
Masarykova třída 1324
735 14 Orlová
ředitelka: Bc. Iva Sušková 
http://www.knihovna-orlova.cz