Městská knihovna Havířov

Poučení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Správcem osobních údajů uživatelů knihovny je:

Městská knihovna Havířov
Svornosti 86/2, budova G
736 01 Havířov – Město
(dále jen knihovna).

I.

1. Knihovna zpracovává osobní údaje registrovaných uživatelů v tomto rozsahu:

  1. Povinné identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt, podpis.
  2. Nepovinné kontaktní údaje: doručovací adresa, e-mail, telefon…
  3. Služební údaje: číslo čtenářského průkazu, přehled výpůjček včetně historie, přehled rezervací, upomínání…
  4. Účetní údaje o provedených peněžitých transakcích, zejména o jejich účelu, místě, čase a dalších náležitostech (evidence plateb a dluhů).
  5. Další údaje (údaj o ZTP…)
  6. Dále knihovna uchovává identifikační údaje zákonného zástupce, je-li registrovaný uživatel mladší 16 let.

2. Registrovaný uživatel oznámí knihovně případné změny identifikačních a kontaktních osobních údajů bez zbytečného odkladu.

3. Knihovna provozuje na pobočkách kamerové systémy se záznamem.

4. Knihovna zpracovává osobní údaje za účelem poskytování knihovnických, informačních a dalších služeb uživatelům, informování uživatelů o službách a dále za účelem ochrany majetku a knihovního fondu. Kontaktní údaje využívá knihovna za účelem lepší komunikace s uživatelem, uživatel není povinen tyto údaje uvést.

II.

Práva uživatelů jako subjektů osobních údajů

1. Uživatel má právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.

2. Knihovna registrovanému uživateli na jeho žádost poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů, případně umožní náhled do přihlášky čtenáře a dalších dokladů u ní uložených.

3. Žádosti uživatelů týkající se ochrany osobních údajů knihovna vyřizuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Žádosti je možné zasílat na adresu: Městská knihovna Havířov, Svornosti 86/2, budova G, 736 01 Havířov-Město, e-mail: sekretariat@knih-havirov.cz, tel. 597 317 200.

III.

Doba uchování osobních údajů

1. Knihovna uchovává osobní údaje registrovaných uživatelů po dobu registrace a 3 roky poté.

2. Registrovaný uživatel může požádat o likvidaci svých osobních údajů, pokud nemá vůči knihovně žádný dluh a nepřeje si nadále využívat jejích služeb. Registrovaný uživatel může také požádat o vymazání historie výpůjček, aniž by byla ukončena jeho registrace.

3. Osobní údaje v počítačových databázích jsou likvidovány vymazáním identifikačních údajů (anonymizace). Osobní údaje v listinné podobě jsou likvidovány dle Spisového řádu knihovny.

4. Záznamy z kamerových systémů se mažou po 4 dnech.

IV.

Zabezpečení osobních údajů

1. Písemnosti jsou uchovávány tak, aby byl zamezen přístup nepovolaných osob obvyklými prostředky. Přístup k těmto písemnostem je omezen pouze na zaměstnance, kteří s nimi pracují v rámci svých pracovních úkolů.

2. Elektronické osobní údaje knihovna uchovává v počítačové databázi, automatizovaném knihovním systému KOHA a účetních programech (Asseco Solutions Helios Fenix). Přístup k těmto datům je chráněn systémem přístupových účtů, hesel a práv stanovených v rozsahu potřebném pro plnění úkolů jednotlivých zaměstnanců.

3. Záznamy z kamer jsou uchovávány v neveřejné části Městské knihovny Havířov. Přístup k nim mají pouze pověření pracovníci.

V.

Další informace

1. Knihovna zpracovává osobní údaje na základě smlouvy o poskytování služeb. Tuto smlouvu uzavírá písemně formou přihlášky nebo ústně dle rozsahu požadovaných služeb v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679, známém jako GDPR.

2. Dohled nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se můžete obrátit v případě stížnosti. Budeme však rádi, pokud se s podnětem ohledně svých osobních údajů obrátíte nejprve na nás, kontakt: Ing. Rudolf Pytlík, tel.: 597 317 210, e-mail: sekretariat@knih-havirov.cz.

V Havířově dne 1. 1. 2023
Ing. Dagmar Čuntová, ředitelka Městské knihovny Havířov

Poučení o ochraně osobních údajů

Správce osobních údajů

Městská knihovna Havířov,
Svornosti 86/2, budova G
736 01 Havířov-Město

IČO: 00601250
Datová schránka: 42ugwzw

Zástupce správce osobních údajů

Statutární zástupce

Odpovědný útvar

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Není potřeba